Legislation

Legislation


 Për Tatimin mbi të Ardhurat - 2014.pdf
 Për Planifikimin e Territorit - 2013.pdf
  Eurocode - Basis of Structural Design en.1990.2002.pdf

 
 
 
 
 
 

Some of our customers