Search
Close this search box.
how-to-start-a-construction-company

Menaxhim Projekti & Supervizion

Nëse ju na besoni menaxhimin e projektit tuaj, ne ju sigurojmë një punë cilësore nëpërmjet përzgjedhjes me kujdes të nënkontraktorëve të cilët kanë një historik pozitiv bashkpunimi me ne si dhe materialeve më të mira duke qëndruar brënda buxhetit tuaj. Çdo document apo çertifikatë e nevojshëme sipas ligjeve apo rregullave në fuqi, përgatitet nga stafi ynë. Në fund ju dini saktësisht çdo fazë nëpër të cilën ka kaluar investimi juaj dhe i gjithë dokumentacioni i nevojshëm bëhet pjesë e arkivës suaj.

G+A Projekt ofron shërbim konsulence dhe supërvizioni për të zbatuar me sukses projektin tuaj.

Ky shërbim mbulon:

  • Inspektim punimesh dhe supervision
  • Rishikim të vizatimeve të projektit
  • Miratim të materialeve të ndërtimit të përdorura
  • Miratim të cilësisë dhe librezës së masave
  • Raportet dhe dokumentat e nevojshme sipas ligjeve e rrëgullave përkatëse